Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

I. Definice pojmů

Skupina webů sloučených pod hlavičkou Dobrá práce.cz: Tyto stránky jsou součástí skupiny inzertních webů sloučených pod hlavičkou Dobrá Práce.cz. Do této skupiny jsou zařazeny stránky www.dobraprace.cz, www.jobsik.cz, www.prace-brigady.cz, www.spravnykrok.cz, www.upcr.cz provozované provozovatelem.

Provozovatel:
INET-SERVIS.CZ, s.r.o.
provozovna: Souběžná 626
50012, Hradec Králové
IČ: 27523209
DIČ: CZ27523209
Spisová značka: C 23991 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
podnikající na základě oprávnění ev. č. 360201-25447661, vydaného MMHK, odbor živnostenský

Objednatel: Právnická či fyzická osoba, která uzavře s provozovatelem smlouvu o poskytování inzertních služeb na Skupině webů sloučených pod hlavičkou Dobrá práce.cz a to i jednotlivě na každém z vybraných webů skupiny.


II. Nabídka služeb pro zaměstnavatele a personální agentury

Nabídka služeb a cena služeb pro zaměstnavatele je definována v platném ceníku. Nabídka služeb a cena služeb pro personální agentury je stanovována individuálně na základě rozsahu nabízených služeb

Ceny a rozsah poskytovaných služeb se mohou měnit v závislosti na vývoji trhu, návštěvnosti webu a dalších faktorech.


Každý nový Objednatel bude prověřen v přístupných informačních zdrojích (Obchodní rejstřík atd). Pokud Provozovatel při prověřování Objednatele zjistí, že jde o neoprávněnou registraci (např. v případě neexistující resp. smyšlené fyzické či právnické osoby vydávající se za Objednatele nebo v případě registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby, je Provozovatel oprávněn tuto registraci zrušit.

Objednatel má výlučné právo přístupu k objednaným Službám. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které Objednatel obdrží při registraci. Objednatel je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci Služeb dle vlastního uvážení.


III. Objednávka

Služby Provozovatele se objednávají na základě provedení objednávky v sekci Ceník/Objednávky. Objednávka může být zrealizována i prostřednictvím obchodního zástupce Provozovatele. Objednávka je platná až po její akceptaci Provozovatelem. Provozovatel je před akceptací objednávky oprávněn si telefonicky či e-mailem potvrdit u Objednatele údaje uvedené na objednávce a v případě pochybností má právo od Objednatele požadovat doplňující údaje a další kontaktní údaje (zejména telefonický kontakt na statutárního či jiného oprávněného zástupce Objednatele).

Objednatel zadáním objednávky Provozovateli vyslovuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů v případě, že si to vyžaduje charakter Služby, kterou si Objednatel u Provozovatele objednal.

V odůvodněných případech může Provozovatel vyžadovat, aby Objednávka byla ze strany Objednatele podepsaná (příp. i potvrzená firemním razítkem)


IV. Zveřejňování nabídek práce

Provozovatel se zavazuje zveřejňovat pracovní nabídky vložené Objednatelem dle požadavků a rozsahu specifikovaném v objednávce. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit zveřejnění inzerátu zařazeného do nesprávné kategorie nebo regionu. Provozovatel však musí mít pro takový postup podezření, že Objednatel jednal úmyslně.

Objednatel se zavazuje, že obsah vložené inzerce není v rozporu s účelem tohoto Portálu, se zákony, i obecně platnými právními a etickými normami. Zejména je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou práce jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy a/nebo etickými pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru.

Za výše uvedené se považuje především inzerce nabízející blíže nespecifikovanou práci z domova, podomní prodej a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně a cíleně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce. Popis pozice musí obsahovat název pozice, nikoliv slova jako "Lukrativní nabídka, Zkuste svou šanci, Neuvěříte, Vydělávejte až...atd"

Dále se za porušení pravidel považuje způsob zadávání inzerce, který by zvýhodňoval Objednatele před jinými inzerenty. Jedná se například o zneužití funkce klonování inzerátů či vytváření identických inzerátů bez objektivních důvodů za účelem dosažení vyšší pozice v řazení inzerátů v uživatelské části nebo vědomá manipulace s přiřazováním inzerátů do nesprávných regionů nebo oborů.

V případě, že Provozovatel zjistí porušení výše zmíněných podmínek či posoudí danou inzerci jako porušující tato pravidla, je oprávněn takovou inzerci nezveřejnit nebo vloženou nabídku Objednatele ihned zrušit či pozastavit. Nárok Provozovatele na fakturaci služby však takovým úkonem nezaniká. Při opakovaném zneužití má Provozovatel právo zamezit klientovi přístup k tomuto portálu. Nárok Provozovatele na fakturaci služby však takovým úkonem nezaniká.


V. Reklamace

Objednatel má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Objednatel je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně Provozovatele, tzn. náhradní plnění za dny v měsíci, po které nebyl služba poskytována v objednaném rozsahu


Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil, nebo mohl zjistit.


Reklamaci je Objednatel oprávněn uskutečnit písemně nebo e-mailem, přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.


Chybou na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 5 hodin za období předchozích 24 hodin. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd) nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel nezodpovídá.


VI. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů Objednateli. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce na webových stránkách.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce, za jejich jazykovou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů.

Provozovatel negarantuje zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Provozovatel negarantuje Objednateli nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.


VII. Ochrana osobních údajů

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to jak ve vztahu k Provozovateli, tak zejména ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovních portálů Provozovatele.

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to jak ve vztahu k Objednateli, tak zejména ve vztahu k návštěvníkům, kteří prostřednictvím pracovních portálů provozovaných Provozovatelem poskytují zákazníkům Provozovatele své osobní údaje za účelem získání pracovní nabídky. Zobrazit stručný souhrn opatření Provozovatele na zabezpečení osobních údajů uchazečů o zaměstnání

VIII. Ostatní ujednání

Za obsah a gramatickou správnost inzerce nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.

Provozovatel je oprávněn odmítnout podklady jemu zaslané pro účely poskytnutí služeb portálu, pokud tyto podklady nejsou z hlediska obsahové stránky jakýmkoliv způsobem v souladu s Obchodními podmínkami portálu, právními předpisy a/nebo dobrými mravy.


Jestliže nabídka práce Objednatele obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli oprávněné nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

Objednatel je oprávněn údaje o Zájemci o práci získané zpřístupněním databází životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů použít výlučně k vyhledání vhodných Zájemců o práci k obsazení volného pracovního místa. Objednatel je povinen chránit údaje získané zpřístupněním databází životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli oprávněné nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit.


Objednatel též bere na vědomí, že databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněna podle zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon).


Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb Objednateli, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje Smlouvu a/nebo VOP, zejména pokud:

  1. Objednatel využívá údaje o zájemcích o práci získané zpřístupněním databází Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů v rozporu s těmito VOP
  2. Objednatel prostřednictvím své registrace umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, která je v databázi Provozovatele vedena v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli, z důvodu využívání údajů o Zájemcích o práci získaných zpřístupněním databází životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů v rozporu s těmito VOP
  3. Provozovatel dodatečně zjistí, že registrace Objednatele nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná
  4. Objednatel jedná v rozporu se Smlouvou a/nebo s těmito VOP a/nebo s dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.


Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost 1.4.2023